برنامه امتحانات

 * برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه کوثر 

 

3/18 

شنبه

3/19

یکشنبه

3/20

دوشنبه

3/22

چهارشنبه

3/25

شنبه

3/27

دوشنبه

3/28

سه شنبه

3/29

چهارشنبه

3/30

پنج شنبه

نیمسال سوم نحو2   کلام2 احکام3 منطق2 تاریخ تشیع   اخلاق2 تجزیه1

نیمسال چهارم

نحو2   کلام3 احکام4 منطق2 مفاهیم1   اخلاق3 ولایت
نیمسال ششم نحو4    فلسفه2 فقه2 اصول3   بلاغت   تجزیه2
نیمسال هفتم   تفسیر 3   فقه3 اصول3   لمعه5   مقدمه علم حقوق
تعلیم وتربیت 8 مسائل جوانان   روان شناسی تبلیغ مدیریت مشاوره2   رشد2   اخلاق کاربردی
فقه واصول 8 قواعد فقهی     لمعه6 تاریخ فقه واصول   لمعه5   مقدمه علم حقوق

همه امتحانات راس ساعت9 آغاز می شود. حضور طلاب یک ربع زودتر در محل امتحان الزامی است.