برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه کوثر 

نیمسال    /    روز امتحان 97/8/24 97/9/1 97/9/8 97/9/15  
اول   - - - - - صرف1 احکام1 منطق1    - - - - -
دوم    - - - - - صرف2 احکام2    - - - - -    - - - - -
سوم    - - - - -    - - - - - نحو1 (هدایه) کلام1    - - - - -
چهارم نحو2 (مبادی1/4) مفاهیم1 (تفسیر1) احکام3 (عروه) کلام2    - - - - -
پنجم نحو3 (مبادی 2/4) مفاهیم1(تفسیر1)    - - - - - احکام4 (تحریر)    - - - - -
ششم    - - - - - بلاغت تفسیر2 اصول1    - - - - -
هفتم منطق2 بلاغت    - - - - - کلام3    - - - - -
هشتم فقه 1 (لمعه1) منطق3 تفسیر3    - - - - -    - - - - -
نهم فقه 2 (لمعه2)    - - - - - فلسفه اسلامی 1 اصول2    - - - - -
دهم فقه 3  (لمعه3)    - - - - - فلسفه اسلامی2 اصول3    - - - - -
یازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - -    - - - - - رشد1 انسان شناسی    - - - - -
دوازدهم / تعلیم و تربیت    - - - - -    - - - - - رشد2    - - - - -    - - - - -
دوازدهم / ادبیات عرب    - - - - -    - - - - -    - - - - - نحو پیشرفته2    - - - - -

توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه کوثر 

 روز/  نیمسال     اول دوم سوم چهارم پنجم  ششم هفتم هشتم نهم دهم  متفرقه یازدهم (تعلیم و تربیت) دوازدهم (تعلیم و تربیت)  دوازدهم (ادبیات عرب)
چهارشنبه (97/10/12)                            
شنبه  (97/10/15)                            
یکشنبه  (97/10/16)                            
دوشنبه  (97/10/17)                            
 سه‌شنبه  (97/10/18)                            
پنجشنبه  (97/10/20)                            
 شنبه  (97/10/22)                            
یکشنبه  (97/10/23)                             
 دوشنبه  (97/10/24)                            
 سه‌شنبه  (97/10/25)                            
چهارشنبه  (97/10/26)                            
 پنجشنبه  (97/10/27)                            
 شنبه  (97/10/29)                            
یکشنبه  (97/10/30)                            
دوشنبه  (97/11/1)                            
سه‌شنبه  (97/11/2)                            

همه امتحانات راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.